Bewoners

't Zorghuus is een initiatief voor: 

  • Mensen met dementie of andere geheugenproblemen .
  • mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. 

Bewoners van 't Zorghuus hebben een Persoonsgebonden Budget (PGB) nodig. Een PGB krijgt u aan de hand van een indicatie in de vorm van een Zorgzwaartepakket (ZZP). Met dit budget kunt u de kosten voor zorg en ondersteuning betalen. U kunt zelf kiezen welke zorg en dienstverlening u bij ons wilt inkopen op basis van het geld van uw PGB. Het is uiteraard ook mogelijk om de kosten of een deel daarvan uit eigen middelen te financieren. Meer informatie over het PGB vindt u op www.pgb.nl . Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een PGB. of kijkt u op http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb

Mensen met dementie of andere geheugenproblemen In 't Zorghuus richten we ons op mensen met dementie (of andere geheugenproblemen) die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. In het dagelijks leven hebben de bewoners ondersteuning en begeleiding nodig. Uitgangspunt is dat de bewoners in ’t Zorghuus kunnen blijven wonen, ook als ze straks meer zorg nodig hebben. Wel moet de toekomstige bewoner een indicatie hebben voor een ZZP 4 of ZZP 5 

Mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking In 't Zorghuus willen we wonen met een gemengde groep van acht bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking. We gaan uit van een verticale leeftijdsopbouw, zodat mensen van diverse leeftijden bij ons terecht kunnen. Wij kijken zorgvuldig naar de samenstelling van de groep, zodat er een positieve dynamiek ontstaat en bewoners ook iets aan elkaar hebben. De bewoners hebben een indicatie waarin als dominante grondslag staat: verstandelijke handicap. De bewoners zijn niet in staat zelfstandig te wonen. In het dagelijks leven hebben de bewoners ondersteuning en begeleiding nodig. De bewoners moeten in staat zijn om in gezinsverband samen te leven. Bewoners kunnen  zowel mannen als vrouwen zijn. 't Zorghuus is, gelet op de opzet en ruimte, geschikt voor een beperkt aantal bewoners die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een rolstoel. De groep zal niet berekend zijn op bewoners met grote fysieke beperkingen of gecompliceerde gezondheidsproblemen. Ook mensen die drugs gebruiken of fysieke agressie, structureel probleemgedrag of seksueel ongeremd gedrag vertonen, vallen buiten de doelgroep. Aandoeningen als epilepsie, diabetes, andere gezondheidsproblemen die met medicatie onder controle blijven, vormen in principe geen belemmering. Een stoornis in het autistisch spectrum is bespreekbaar, waarbij voor ons de doorslag geeft, dat de bewoner in het gezamenlijke verband kan meedoen. De aard van de beperking mag geen belemmeringen opleveren voor de andere bewoners.